• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 1Nisan 2018 Pazar günü Saat 12.00de Bayrampaşa Dernek merkezimizde yapılacaktır.Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 8 Nisan 2018 pazar günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize ve ilgililere Önemle duyurulur.


Yeni Yönetimimiz Hızlı Başladı.Köyümüzde Yazın şenlik yapma kararı almıştır.Cimilliler Tatil Programınızı ona göre yapın.


Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2021 de yapılmış olup Yönetim kurulu ve görevleri belirlenmiştir. Başkanlığa İbrahim Kumbasar Başkan Yardımcılığına Cihan Kumbasar Genel Sekreterliğe Murat Piyade seçilmiştir. İbrahim Aşar ,Hamza Aksu ,Rüştü İhtiyaroğlu,Mustafa Hızlı yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.


Sn Ahmet Taşçının Pide sponsorluğunda ve Dernek Başkanımız Hasan Taşçının başkanlığında gerçekleştirilen Dernek Toplantımızda Cimilin yol yapımını gerçekleştirmek için izlenilebilecek yol lar üzerinde görüşme yapılmış olup girişimleri yapmak için harekete geçme yönünde izlenebilecek adımlar üzerinde görüşler bildirilmiştir.

Derneğimizin gelecek nesillere kalıcı bir yapıda kurumsallaşmış biçimde hizmet verebilmesi için çeşitli düşünceler paylaşılmış olup şirket kurma yada arsa yatırımı ile gelir elde edilmesi ve cimilde hayvancılık üzerinde görüşler bildirilmiştir.

Bildirilen görüşlerin  olgunlaştırılarak tekrar görüşülmesi ve üyelerimizden gelecek yeni projelerin değerlendirilmesi için 8 Ocak  ta Derneğimizde üyelerimizle toplanılması için karalaştırılmıştır.


Sitemizin haber  duyuru ve içeriğinin zenginleştirilmesi için siz değerli üye ve ziyaretçilerimizin öneri ve katkılarını bekliyoruz


Suriyeli mülteci kardeşlerimize açmış olduğumuz yardım kampanyası tamamlanmıştır. Destek veren tüm üyelerimize teşekkür eder,Mevla'dan her iki cihan'da ecrini vermesini dileriz.


Nisan ayı burs aidatları Bursiyerlerimizin hesaplarına yatırılmıştır.Öğrencilerimize duyurulur...


3.Geleneksel Cimil Gecemizde Birey Eğitim Kurumlarından Eğitim Seti Kazanan Talihlilerimizin Eğitim setleri Dernek Merkezimize Gelmiştir.


Rize Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
Sponsorlarımız
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


CİMİL KÖYLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE:1- ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı : CİMİL Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği' dir. Cimil köyleri, Başköy,Ortaköy,ve güvenköy olmak üzere 3 küme köyden ve muhtarlıktan oluşur. Yeri RİZE/İKİZDERE ilçesine bağlıdır. Derneğin Merkezi : İstanbul’ dur. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.

MADDE: 2- AMACI,ÇALIŞMA BİÇİMİ VE KONULARI,FAALİYET ALANI a) Köylerimizi Kalkındırmak güzelleştirmek köy halkının sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmesine yardımcı olmak,orman ürünleri,tarım hayvancılık halıcılık el sanatları alanlarında dernek bünyesinde oluşturulacak şirket ve kooperatifler kurarak köylünün katılımıyla işletmeler kurmak,üretilen ürünleri pazarlamak. Köylerimizin yol,su,kanal,köprü,camii,okul,kanalizasyon,elektrik gibi sorunlarıyla ilgilenmek. Köylerimizin hasta,yaşlı bakacak kimsesi olmayan ölüm, kaza, tabi afetlerde zarar görenlerine, okuyacak durumu olmayan düşkünlerine dernek yönetim kararıyla yardımda bulunmak. b) Köylerimizin yaşayan geleneklerini geliştirici unutulmaya yüz tutmuş adet ve ananelerini tespit edip manevi ve kültürel yönden gerekli tedbirlerin alınması, c) Köylerimizden başka yerlere göç eden kişilerin bulundukları yerlerde birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamak, aralarındaki bağların güçlendirilmesi, d) Köylerimizin fakir ve sosyal güvencesi bulunmayan sağlıksız kişilerine maddi ve manevi yardımın yapılması, e) Köylülerimize sosyal ve kültürel yönden yardımcı olmak için çeşitli seminer, konferans, gece ve kursların düzenlenmesi, f) Köylerimizin kökenlilerini bir araya getirerek birlik, beraberlik ve kültür ve dayanışmayı sağlayıcı lokal ve benzeri dinlenme tesislerinin açılması ve işletilmesi, f) Amaçlarının tahakkuku için diğer dernekler, resmi ve özel kuruluşlar ve çevre halkıyla olumlu ve uyumlu münasebetlerin tesisi, MADDE: 3- DERNEĞE ÜYE OLMA Üyelik Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır. a)Genel Kurul Üyeliği RİZE İli, İkizdere İlçesi, Cimil köyleri (Başköy,Ortaköy,ve güvenköy) nüfusuna kayıtlı veya aynı köy kökenli ya da evlenmek suretiyle bu köylerle ilgili medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve Dernekler Kanununa göre üye olma sakıncası bulunmayan her şahıs üyelik için derneğe başvurabilir. Bu başvuru yazılı ve dernekçe hazırlanan üyelik giriş belgesini doldurup imzalamak suretiyle olur. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almaları mecburidir. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Üyeler her konuda eşit haklara sahip olup, her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. b) Fahri Üyelik : Dernek amacına hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalâde yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’ nun kararı ile fahrî üyelik ünvanı verilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.

MADDE: 4- ÜYELİKTEN ÇIKMA Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

MADDE: 5- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA a) 6 ay üst üste aidat ödemeyen (mazeretsiz olarak) üyenin üyeliği devam eder fakat, Genel kurulda oy kullanma hakkını kaybeder b) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı düşmanca tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise Danışma Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır. c) Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır. Dernek üyeliğinden her ne sebeple olsun ayrılanlar, Derneğin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.

MADDE: 6- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ a) Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptir. b) Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. c) Her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır, onun adına başkası oy kullanamaz. d) Hiç kimse Derneğe üye olmaya yada üye kalmaya zorlanamaz. e) Her üye istifa hakkına sahiptir.

MADDE: 7- DERNEK ORGANLARI Dernek organları şunlardır: a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu d) Danışma Kurulu GENEL KURUL

MADDE: 8-GENEL KURULUN GÖREVİ: Genel Kurul Derneğin asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili organdır. Demeğin Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi, tüzüğün kısmen veya tamamen değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibrası derneğin feshedilmesi yetkisi Genel Kurul'a aittir.

MADDE: 9- GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI: Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunun önceden tespit ve ilan edeceği yer ve tarihte olağan olarak toplanır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.Ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernekte kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağan üstü olarak toplanabilir.

MADDE: 10-GÜNDEM: Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerde görüşülerek karara dahil edilebilir.

MADDE: 11- TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır; ilk toplantıda yeter sayışı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE: 12- KONGRE DİVANI: Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE: 13- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE: 14- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ Derneğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki sene müddetle vazife görmek üzere, Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim kurulu ilk toplantısı kendi aralarında başkan,başkan vekili,bir genel sekreter,bir veznedar,bir muhasip seçerler.Yönetim kurulu üyeleri hiçbir ücret almazlar Yönetim kurulu başkanı Derneğin bütün işlerinden birinci derecede sorumludur. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, Başkan olmadığı hallerde toplantılara Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter başkanlık eder. Başkan yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda ona yardım ve vekalet eder. Genel sekreter, Dernek adına yazışmaları yürütür ve takip eder. Derneğin sözcülüğünü yapar. İlgili defterlerin tutulmasından ve raporların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanla birlikte yönetim kurulunca benimsenmiş olan çalışmaları izler ve uygulanmasını sağlar. Muhasip, Derneğin mali işlerini yürütür.tahsilat ve sarfiyatını usulüne göre uygun yapılmasını muhasebe ve defterlerin muntazam tutulmasını bütçe hesaplarının hazırlanmasını temin eder.Derneğe ait gelirleri makbuz ve kıymetli evrakların muhafazasını temin ile mükellef ve bu işlerden mesuldür. Veznedar , derneğin gelirlerini muhafaza ve fazlaya ait miktarını bankaya yatırılmasını sağlar. Lüzumlu harcamalar için Bankadan para çekmek gerektiğinde mutlaka çift imza zorunludur.

MADDE: 15- YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü kişilere yetki vermek, c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak. e) Dernekteki memur ve müstahdemleri işe almak ve işten çıkarmak, f) Genel Kurul'un vereceği yetki doğrultusunda Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, Yönetim Kurullarını ıskat ve yerlerine geçici Yönetim Kurulu tayin etmek, g) Merî mevzuat, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım - satımı, her türlü tasarruf ve iltizam muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek, Derneğin mülkiyet veya zilyet’inde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek, h) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak, i) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak, j) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak, k) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, l) Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. m) Genel Kurul’un vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak. n) Giriş ve yıllık üye aidatlarının miktarını belirlemek,genel kurul onayına sunmak Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek. o) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak

MADDE: 16- YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ Yönetim Kurulu, aksine karar vermedikçe, en az ayda bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re’sen veya üyelerden üçünün yahut Denetleme Kurulunun yazılı istekleri halinde başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Toplantıda müzakere ve karar nisabı, yarının bir fazlasıdır. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile müstafi sayılabilir.

DENETİM KURULU

MADDE: 17- DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ Denetleme Kurulu, iki sene müddetle, Genel Kurulu adına Derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, Dernek üyeleri arasından seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden müteşekkildir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek, b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek, c) Deneğin Hesaplarını ve bununla ilgili istemlerini en az altı ayı geçmeden aralıklarla yapar.Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve Toplandığında Genel Kurula Sunar. d) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait bütçe görüşlerini bir raporla genel kurula sunar.Yönetim kuruluna en az altı ayda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütâlaalarını muhtevi raporlar vermek

, DANIŞMA KURULU

MADDE:18- DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ Danışma kurulu 20 üyeden oluşur.bunların 10 u kurucu üyeler arasından diğer 10 u da köyün ileri gelen kişilerinden ve yönetim kurulu tarafından seçilirler.Zaman içinde çeşitli sebeplerle üye sayısında azalma olursa aynı oranlarda gene yönetim kurulu tarafından 20 üye sayısına tamamlanacak kadar danışma kurulu üyesi seçilir.Danışma kurulu kendi içinde bir Başkan ve bir Başkan yardımcısı ve 3 üye seçerek 5 kişilik biryönetici kurulla görev yapar.Danışma kurulunun mali sorumlulukları yoktur.Bu kurul yönetim kurulunun alacağı önemli kararlarda fikrine ihtiyaç duyulan bir danışma organıdır. Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönetim kurulunun anlaşmakta kararsız kaldığı konularda tavsiye kararı vermek. b) Yönetim kurulunun karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak proje üreterek tekliflerde bulunmak, c) Yönetim kurulunun vereceği görevler doğrultusunda köylerin ve insanlarının ihtiyaçlarının belirlenmesinde çalışmalar yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. Danışma kurulu yönetici kurulla toplanır ve salt çoğunlukla kara alır.

MADDE: 19- ŞUBELER VE KURULUŞU Genel Kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk Organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Yönetim Kurulu’’ tarafından tanzim edilecek bir ‘’Yönetmelik, genelge ve talimatlarla’’ düzenlenir

MADDE: 20- ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

MADDE: 21- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDATI Yıllık aidat 240 ytl dir. Giriş aidatı ve yıllık aidat iki yılda bir Ocak ayında Genel Kurul tarafından yeniden belirlenir.

MADDE: 22- DERNEĞİN GELİRLERİ; 1)Giriş ve yıllık üye aidatı, (miktarını , ödeme zamanı ve şeklini danışma kurulu tespit eder yönetim kurulu onay verir.) 2)Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsil, konser seminer,seyahat,spor yarışması,tanışma geceleri,sünnet düğünü takvim, ajanda, kimlik belgesi, vs. gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler. 3) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 4) Bağışlar ve yardımlar. 5) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır. Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Dernek,siyasi partilerden işçi ve iş veren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi surette maddi yardım kabul edemez.ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE: 23- GELİR VE GİDERLERDE USÜL Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu (EK- 13) düzenlenir. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı harcamalardan 1.500 YTL (binbeşyüzyenitürklirası)) üzerinde olan giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. 1.500 YTL (binbeşyüzyenitürklirası) ye kadar olan giderler Başkan,Genel Sekreter ve Sayman'ın ortak kararı ile yapılır. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır.Bu imzalardan biri mutlaka yönetim kurulu başkanının olacaktır.ancak başkan isterse bu hususta yardımcısı veya genel sekretere yetki verebilir Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır. Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

MADDE: 24- BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR Dernek gelirlerinin % 80 i tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır. Yönetim Kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçe de değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Dernek adına yürütülen faaliyetlerde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Ancak bu durumlar Danışma Kurulu toplanarak bilgi ve onayına sunulur.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE: 25-TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER: 1-Karar Defteri, 2- Üye Kayıt Defteri, 3- Gelen Giden Evrak Defteri, 4- Demirbaş ve Sabit Kıymetler Defteri, 5- İşletme hesabı defteri (Gelir Gider Defteri) 6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerden ve tutulmasından sorumludurlar. Kanuni defterler haricinde Dernek ihtiyaçlarının gerektirdiği defterler tutulabilir. İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

MADDE: 26- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

: 27- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değiştirilebilir. Genel kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE: 28- DERNEĞİN FESHİ Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir; Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde Dernekler Kanununa göre üyeler ikinci kez toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Tasfiye işlemi, Yönetim Kurulunca seçilen bir komisyon tarafından yürütülür. Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin malvarlığı, Dernek Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya Cimil köyleri, Başköy,Ortaköy,ve güvenköy muhtarlık ve ihtiyar heyetine devredilir.

MADDE: 29- DERNEĞİN YÖNETİM ORGANLARI TEŞEKKÜLÜ HAKKINDA CİMİL köyleri kültür ve yardımlaşma derneği Cimil köyleri, Başköy,Ortaköy,ve güvenköy olmak üzere 3 küme köyden ve muhtarlıktan oluşur. Genel kurul aksine bir karar almadığı sürece her türlü faaliyet ve organların teşekkülünde Başköy % 42.5 ortaköy % 32.5 güvenköy % 25 oranları ile temsil edileceklerdir

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
Alaettin Demircioğlu
6.Olağan genel kurulumuzu yaptık.Sevgili dostumuz prof. dr.Hasan taşçı 2 yıl görev yapacaktır.Kendisine ve yönetim kurulundaki kardeşlerimize başarılar diliyorum.Şimdiden yardıma hazırım.Ayrıca eski başkanımız Sevgili Ahmet kumbasar kardeşime ve yönetimdeki arkadaşlarına çok önemli katkıları için şükranlarımı arz ediyorum.Tüm hemşerilerimize sevgilerimi gönderiyorum.Alaettin Demircioğlu

ibrahim kumbasar
yeni başkanimiza ve yönetim kurulumuza başarilar dilerim

mustafa KOLAY
merhaba sayın yetkili. Bir RİZELİ olarak sitenizi gezip beğendim. çalışmalarınıza başarılar dilerim.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler

 

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top